noll

Villkor

Dessa villkor gäller från och med den 1 april 2020 tills vidare. Uppdaterade villkor publiceras här, så besök den här sidan regelbundet. Beamex Oy Ab (nedan även "Beamex") har rätt att uppdatera dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Beamex meddelar ändringar av dessa villkor på ett sätt som Beamex anser lämpligt. De villkor som gäller för ett avtal mellan Beamex och en kund är de villkor som gäller vid tidpunkten för beställningen.

Säljarens kontaktuppgifter

Beamex Oy Ab
FO-nummer: FI01816028
Ristisuonraitti 10
68600 Pietarsaari

FINLAND
https://www.beamex.com
E-post: shop@beamex.com

Tillämplighet

Genom att göra en beställning av produkter i Beamex webbutik godkänner kunden att köpet uteslutande regleras av dessa villkor. En person som gör en beställning och ingår ett köpeavtal på uppdrag av en enhet, t.ex. sin arbetsgivare, intygar att han/hon har laglig befogenhet att binda denna enhet till ett avtal om köp av Beamex produkter. Beamex produkter, liksom webbutiken, riktar sig som standard endast till företag, organisationer, juridiska personer och verksamheter, inte till konsumenter.

Beställning och ingående av avtal

Ett avtal bildas mellan Beamex och en kund när Beamex har bekräftat den beställning som kunden har gjort i Beamex webbutik. Beamex har rätt att inte bekräfta en beställning som en kund gjort. Alla orderbekräftelser, fakturor eller kvitton ska endast tillhandahållas i elektronisk form (t.ex. e-post). En person som gör en beställning hos Beamex måste vara minst 18 år gammal.

Kundens avbokning

En beställning är bindande för kunden och kan inte annulleras eller ändras utan Beamex godkännande. På samma sätt kan en kund inte returnera en köpt produkt, med undantag för att kunden kan ha rätt att returnera en defekt produkt enligt garantibestämmelserna.

Avbeställning av Beamex

Oavsett om Beamex har bekräftat en beställning eller inte, har Beamex rätt att annullera en beställning som gjorts av en kund, utan ansvar för kunden, om (1) de beställda produkterna inte är tillgängliga av någon anledning; (2) produkten/produkterna inte kan levereras till den adress som kunden har angett eller om leveransen skulle vara orimligt dyr, svår eller begränsad av tillämpliga lagar eller exportkontrollbestämmelser; (3) Beamex har anledning att tro att beställningen av produkter har gjorts av en minderårig (under 18 år), eller (4) kunden har inte lämnat korrekta eller tillräckliga kontaktuppgifter och andra uppgifter för att behandla beställningen och betalningen av produkterna, eller (5) någon annan motiverad anledning. Om en kund har betalat för produkterna före Beamex avbeställning ska betalningen återbetalas till kunden.

Priser

Alla produktpriser är i euro, om inte Beamex anger något annat. Mervärdesskatt kan läggas till priserna och betalas av kunden om det krävs enligt tillämplig skattelagstiftning. Om lokala lagar kräver betalning av importtullar eller tullar för import av produkterna till kundens adress ska dessa också betalas av kunden i enlighet med gällande lagar.

Betalningsvillkor och betalningsmetoder

Beamex erbjuder betalning med kreditkort vid köp i sin webbutik. Alla betalningar sker på ett säkert sätt genom att använda en tredje parts, Stripe, betalningshanteringstjänster. När du betalar med kreditkort kommer kortet att debiteras när du gör beställningen.

Beamex kan också erbjuda faktura som betalningsmetod till utvalda, förhandsgodkända kunder och återförsäljningspartners. Betalningen ska då ske genom banköverföring till ett av Beamex angivet konto. Om Beamex inte ger andra instruktioner är betalningstiden för Beamex fakturor 30 dagar från fakturadatumet. Räntesatsen för försenade betalningar är 11 % per år. Beamex kan också, efter eget gottfinnande, acceptera eller bevilja en kreditgräns och villkoren för denna till en kund eller återförsäljningspartner som betalar med faktura. Om den accepterade kreditgränsen överskrids, eller om krediten når ett visst belopp (som anges av Beamex), har Beamex rätt att a) avstå från att leverera produkterna tills betalningen har gjorts eller krediten har minskats till en nivå som är acceptabel för Beamex, och/eller b) annullera beställningen, utan att ådra sig något ansvar gentemot kunden.

Alla betalningar för priser och leveranskostnader ska göras i euro, om inte Beamex meddelar annat.

Beamex förbehåller sig rätten att när som helst ändra betalningsmetoder, villkor och kreditgränser.

Leveranser

Beamex levererar produkter över hela världen med vissa undantag (t.ex. på grund av exportkontrollbestämmelser). Leveranskostnader ska läggas till priserna och betalas av kunden. Alla leveranser ska ske med UPS. Om Beamex inte anger något annat är det tillämpliga leveransvillkoret DAP (delivered at place) i enlighet med den senaste versionen av Incoterms leveransvillkor.

Beamex kan ge en uppskattning av leveranstiden i webbutiken eller i orderbekräftelsen. Leveranstiden varierar vanligtvis beroende på produkten, Beamex lager, önskad anpassning, tillgänglighet av komponenter och leveransadress. Alla leveranstider som anges av Beamex är icke-bindande uppskattningar. Beamex samtycker dock till att göra omsorgsfulla ansträngningar för att uppskatta sådana leverans- eller färdigställandedatum samt att hålla dessa datum. Beamex är inte ansvarig för förseningar som orsakas av skäl utanför Beamex kontroll (force majeure).

Inspektion av leveransen

Kunden är ansvarig för att inspektera produkterna omedelbart efter leverans och måste meddela Beamex kundtjänst via e-post om eventuella produktfel. Om paketet skadades under leveransen måste kunden också meddela det företag som ansvarar för leveransen.

Överföring av äganderätt; risk för förlust

Äganderätten till produkterna övergår till kunden när full betalning har gjorts till Beamex. Risken för förlust övergår till kunden i enlighet med tillämpliga Incoterms leveransvillkor.

Fel i produkter; garanti

Begränsad garanti: Beamex garanterar att produkten är fri från material- och tillverkningsfel vid normal användning och service under garantiperioden. Normalt slitage och behovet av regelbundet underhåll eller omkalibrering utgör inte ett fel. Förbrukningsartiklar som bärväskor, kablar eller testledningar garanteras inte. Garantin omfattar endast den ursprungliga slutanvändaren av produkten. Om Beamex levererar garantivillkor för produkter i samband med leveransen som strider mot dessa villkor ska de villkor som levereras i samband med leveransen tillämpas. Garantiperioden för produkter är tolv (12) månader från leveransdatumet, om inte en längre garantiperiod anges av Beamex i separata garantivillkor som bifogas den produkt som levereras till kunden.

Exklusiva rättsmedel: I händelse av brott mot den begränsade garantin i detta avsnitt är Beamex enda skyldighet enligt denna garanti att (och som kundens enda och exklusiva åtgärd vid brott mot någon garanti), efter eget val, reparera eller byta ut produkten, förutsatt att kunden skriftligen har meddelat Beamex om garantifelet under garantiperioden. Kundens anmälan måste också innehålla en detaljerad beskrivning av produktens bristande överensstämmelse med dessa garantivillkor. Kunden måste returnera den defekta produkten på egen bekostnad direkt till Beamex, om inte Beamex ger andra instruktioner. Beamex returnerar den reparerade eller utbytta produkten till kunden utan transportkostnader exklusive försäkring, skatter, tullar eller andra importkostnader.

Undantag: Den begränsade garantin i detta avsnitt gäller inte för defekter som uppstår till följd av eller är relaterade till felaktig användning, felaktig tillämpning, hantering, olyckor, försummelse, ändring och missbruk eller användning under onormala förhållanden eller om hårdvaran inte används eller lagras i enlighet med leverantörens anvisningar.

Garantier för produkter från tredje part: Beamex kan sälja eller leverera produkter från tredje part tillsammans med Beamex-märkta produkter. Garantin som anges i detta avsnitt gäller inte för produkter som inte är Beamex-märkta (dvs. produkter från tredje part), även om de är förpackade eller säljs tillsammans med Beamex-märkta produkter. Beamex kommer dock att överföra alla garantier som erhållits från den tillämpliga tillverkaren av tredjepartsprodukter till kunden i den mån de kan överföras, men kommer inte att självständigt ge några garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för tredjepartsprodukter som ingår i leveransen.

Ansvarsfriskrivning och uteslutningar: Beamex tar inget ansvar, vare sig uttryckligt eller underförstått, för att produkterna är lämpliga för något allmänt eller specifikt ändamål, om inte annat uttryckligen anges skriftligen av Beamex. Beamex beviljar inga andra garantier överhuvudtaget för produkterna än den garanti som anges i detta dokument, som således anger den garanti som Beamex ger i sin helhet. Beamex har inga andra skyldigheter avseende defekter än vad som anges här.

Integritet och personuppgifter

Beamex samlar in, använder och behandlar personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om integritet och dataskydd för att hantera beställningar och kundrelationer samt för marknadsföring. Mer detaljerade beskrivningar av Beamex sekretesspraxis finns i dess sekretesspolicy, som finns tillgänglig på följande adress: https://www.beamex.com/privacypolicy.

Användarkonto i nätbutiken

För att kunna köpa produkter från Beamex webbutik kan en kund behöva registrera sig och skapa ett användarkonto. Om ett användarkonto skapas samtycker kunden och den person som tillhandahåller information för en juridisk persons räkning till att tillhandahålla och upprätthålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om sig själv och den juridiska person eller det företag som han/hon representerar, vilket framgår av registreringsformuläret eller på annat sätt begärs av oss.

Det användarnamn och lösenord som skapas när du registrerar dig för ett användarkonto är för personligt bruk. En person får aldrig använda en annan persons användarkonto. Inloggningsuppgifter måste också bevaras på ett säkert sätt. Kunden förbinder sig att meddela Beamex om faktisk eller misstänkt obehörig användning av inloggningsuppgifter eller om andra säkerhetsöverträdelser.

Ändringar på produkter

Beamex förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar i produkterna före leverans utan skyldighet att installera sådana konstruktionsändringar på tidigare sålda produkter.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella och industriella rättigheter ska förbli Beamex exklusiva egendom, om inte annat skriftligen överenskommits. Kunden beviljas en icke-exklusiv licens att använda Beamex immateriella rättigheter i sin interna verksamhet, i den mån de (1) är inbäddade eller införlivade i produkten eller annat material eller leveranser som Beamex tillhandahåller kunden, och (2) är nödvändiga för produktens normala användning. Om kunden köper användarrättigheter till programvara (inklusive utan begränsning molntjänster och mobilapplikationer) ska de immateriella rättigheterna till programvaran förbli Beamex eller den tillämpliga tredjepartsägaren. Kunden erkänner och godkänner att användningen av programvara styrs av tillämpliga användarvillkor, som kunden också kan vara tvungen att separat acceptera före användning av programvaran.

Exportkontroll och exportrestriktioner

Kunden bekräftar och accepterar att produkterna och tillhörande teknisk information levereras med förbehåll för alla tillämpliga exportkontroller eller restriktioner som åläggs av något land, någon organisation eller nation och som kan verkställas inom Beamex jurisdiktion, inklusive men inte begränsat till Beamex hemvist, Förenta nationen, Europeiska unionen och USA. Kunden samtycker till att inte importera eller exportera, återexportera, handla, skeppa eller överföra, direkt eller indirekt, produkterna och tillhörande teknisk information i strid med sådana kontroller eller restriktioner.

Begränsning av ansvar

Utan hinder av något annat i dessa villkor ska Beamex samlade kumulativa ansvar, oavsett om det härrör från eller är relaterat till avtalsbrott, skadestånd (inklusive vårdslöshet), garanti eller på annat sätt, under inga omständigheter överstiga det belopp som kunden betalat för respektive produkt. Vidare ska Beamex under inga omständigheter vara ansvarigt gentemot kunden eller någon tredje part för följdskador, tillfälliga, indirekta, exemplariska, särskilda eller straffrättsliga skador, inklusive skador på grund av avbrott i affärsverksamheten, förlust av användning, data, intäkter eller vinst, oavsett om de uppstår på grund av avtalsbrott, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt. Dessa begränsningar av Beamex ansvar ska tillämpas i största möjliga utsträckning som tillåts av tvingande bestämmelser i tillämplig lag.

Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa villkor, försäljningsavtalet och alla tvister mellan Beamex och en kund ska regleras av Finlands lagar, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Eventuella tvister som uppstår mellan parterna skall lösas genom en uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas i godo inom trettio (30) dagar efter det att tvisten hänskjutits till förlikningen, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med Finlands Centralhandelskammares skiljedomsregler av en (1) ensam skiljeman som utses i enlighet med dessa regler. Skiljedomsförfarandet ska hållas i Helsingfors, Finland, och skiljedomsförfarandet ska ske på engelska. Parterna är överens om att hålla all information, alla dokument och allt material som rör skiljeförfarandet och skiljedomen konfidentiellt. Beamex ska dock ha rätt att väcka talan i den tingsrätt där kunden har sin hemvist eller i någon annan tingsrätt inom kundens jurisdiktion om ett anspråk som har samband med ett avtal och som grundar sig på en fordran på kunden.

Andra villkor

Beamex är inte ansvarig för överträdelser, förseningar eller brister som orsakas av orsaker utanför Beamex kontroll (force majeure-händelser), oavsett om omständigheterna i fråga kunde ha förutsetts eller inte. Dessa villkor, plus de ytterligare överenskomna villkoren i beställningen (som gäller priser, uppgifter om beställda produkter, tid, plats och villkor för leverans, tekniska specifikationer, kvantitet av produkter som ska levereras) innehåller hela avtalet mellan parterna med avseende på ämnet och ersätter alla tidigare avtal som rör detta ämne. Information, villkor, garantier, specifikationer eller villkor som finns på Beamex webbplats och annat marknadsföringsmaterial är inte bindande och tillämpliga om de inte införlivas genom ett uttryckligt skriftligt avtal. Beamex har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt ett avtal och är ansvarig gentemot kunden för alla handlingar från sina underleverantörer på samma sätt som för sina egna handlingar. Om inget annat avtalats har en part inte rätt att helt eller delvis överlåta ett avtal eller rättigheter och skyldigheter i samband med det till en tredje part utan den andra partens föregående skriftliga godkännande. Beamex kan dock överlåta ett avtal eller rättigheter och skyldigheter som är relaterade till det utan kundens godkännande i samband med en fusion, försäljning av verksamhet eller liknande transaktion eller annan företagsomstrukturering.